hs header
Menu

รับสมัครและคัดเลือกผูนําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

     ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2560 ให้ดําเนินโครงการพัฒนาผู้นําศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นผู้นําศาสนาอิสลาม พุทธ คริสต์และศาสนาอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีองค์ความรู้ทางการบริหารการพัฒนาสังคม และสามารถใช้องค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อพัฒนางานในบทบาทหน้าที่ของตน ตลอดจนเป็นตัวแทนในการน้อมนําจิตใจศาสนิกชนต่าง ๆ ให้เห็นคุณค่าและความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความแตกต่างหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพัฒนาสังคมระหว่างผู้นําศาสนาในพื้นที่

     เพื่อให้การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม ประจําภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559 บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และกระจายครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สาขาวิชาและจํานวนทุน
     สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม จํานวน 20 ทุน จําแนกเป็น
     1.1 ศาสนาอิสลาม จํานวน 10 ทุน
     1.2 ศาสนาพุทธ จํานวน 7 ทุน
     1.3 ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น จํานวน 3 ทุน
     ทั้งนี้ หากมีกลุ่มศาสนาใดที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ถึงจํานวนที่กําหนด ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ พิจารณาจัดสรรทุนแก่กลุ่มศาสนาอื่น โดยอิงจากผลคะแนนการสอบคัดเลือกฯ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     2.1 เป็นคณะกรรมการประจําศาสนสถาน คณะกรรมการบริหารองค์กรศาสนา คณะกรรมการมูลนิธิ สมาคม หรือชมรมทางศาสนา นักบวช และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ใช้หลักการทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม
     2.2 เป็นผู้ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
     2.3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจําอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอําเภอจะนะเทพา นาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
     2.4 มีผลงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เชิงประจักษ์ โดยจัดทําเป็นแฟ้มสะสมงานประกอบการพิจารณา
     2.5 ต้องสามารถเข้าเรียนได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์

3. กําหนดการรับสมัคร
    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

4. หลักฐานการสมัคร
     4.1 ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กําหนดพร้อมกรอกข้อความให้สมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด (ตามเอกสารแนบด้านล่างสุด)
     4.2 สําเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ชุด ในกรณีใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเอกสารรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
     4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด
     4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ชุด
     4.5 หนังสือรับรองคุณสมบัติทั่วไปจากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่เชื่อถือได้ จํานวน 1 ชุด
     4.6 แฟ้มสะสมงาน จํานวน 1 ชุด

5. การสมัครและการยื่นใบสมัคร
     ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ห้อง 50431(ชั้น 4) อาคาร 50 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วันพิชิต ศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โทร 0-81669-3995 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะต้องชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 600 บาท และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

6. การพิจารณาและการคัดเลือก
     กระบวนการพิจารณาและคัดเลือกมี 3 ขั้นตอน ดังนี้
     6.1 พิจารณาคุณสมบัติทั่วไป
     6.2 สอบข้อเขียน โดยต้องได้ผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป
     6.3 สอบสัมภาษณ์

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559

8. วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
     8.1 สอบข้อเขียน วันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50412, 50414 และ 50415 อาคาร 50 (ชั้น 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     8.2 ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559
     8.3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 –12.00 น. ณ ห้อง 50415 อาคาร 50 (ชั้น 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยจะประกาศเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบที่ป้ายประชาสัมพันธ์งานบัณฑิตศึกษา อาคาร 50 (ชั้น 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และทางเว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/th และเว็บไซด์ http://www.pn.psu.ac.th/web2555/index_main.php

10. การรายงานตัวและลงทะเบียน
     ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้นําศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายงานตัวและลงทะเบียน ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

11. สิทธิประโยชน์และการสนับสนุนการศึกษา
     โครงการพัฒนาผู้นําศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสนับสนุนทุนการศึกษา จํานวน 20 ทุน สําหรับนักศึกษาแต่ละบุคคล ภาคการศึกษาละ 27,000 บาท จํานวน 2 ภาคการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 และหลักสูตรฯจะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาอีก 2 ภาคการศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

[เข้าชม : 1624 คน]
เมื่อวันพุธ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:24 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088602