hs header
Menu

ขอเชิญบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยประกอบพิธีกรรมทั้ง ๓ ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

          ในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

--- แจ้งกำหนดการ และห้องประกอบพิธี ---

เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ ห้องมะเดื่อ (๕๐๒๓๓)

เวลา ๐๙.๓๐ น. เริ่มประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

  • พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ณ ห้องมะเดื่อ (๕๐๒๓๓)
  • พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ณ ห้องละหมาด (๕๐๓๑๑)
  • พิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ ณ ห้องจิตตปัญญา (๕๐๒๑๔)

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. บุคลากรรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องมะขามป้อม
------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ : พุทธศาสนิกชน สามารถนำปิ่นโตมาถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามวัน เวลาดังกล่าวได้

[เข้าชม : 148 คน]
เมื่อวันศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:28 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2102808