hs header
Menu

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วย สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึหษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเอกสารที่แนบมานี้ หรือที่เวปไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org (Section "Now Open") โดยกำหนดส่งใบสมัครที่พิมพ์จากระบบสมัครออนไลน์ พร้อมด้วยแนบหลักฐานต่างๆที่กำหนด มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

[เข้าชม : 715 คน]
เมื่อวันอังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:02 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2088651