hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ ประจำภาคศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และคณะอนุกรรมการฝ่ายพิจารณาคุณสมบัติ ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วนั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยกำหนดสอบในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50415 อาคาร 50 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจะประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559

[เข้าชม : 448 คน]
เมื่อวันพุธ 07 ธันวาคม 2559 เวลา 15:06 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2097088