hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

       ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50415

[เข้าชม : 137 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 เวลา 16:32 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088644