hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

        ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม โครงการผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาและรับทุน ดังเอกสารแนบ ด้านล่างนี้

        และขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นพบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ในวันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 50415 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมมทั้งรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ณ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

[เข้าชม : 198 คน]
เมื่อวันศุกร์ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 16:27 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088783