hs header
Menu

ขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทุกภาควิชา/สนล. ดำเนินการจัดทำสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

           ตามที่ งานการเจ้าหน้าที่ แจ้งซักซ้อมแนวปฏิบัติในการทำสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งใช่้แนวปฏิบัติ ดังนี้

           (1) พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนในระบบเดิม ให้ใช้แบบสัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
                (ตามเอกสารแนบ : สัญญาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (แบบใหม่))

           (2) พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการทุกคน ให้ใช้แบบสัญญาปฏิบัติงานของผู้ที่รับการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
                (ตามเอกสารแนบ : สัญญาปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) 

           ทั้งสองแบบจะต้องจัดพิมพ์ข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานทั้งปี ตามแบบที่แนบ การทำสัญญาให้จัดทำ 2 ฉบับ โดยส่งให้มหาวิทยาลัยฯ 1 ฉบับ และให้ พ.ม. เก็บไว้ 1 ฉบับ คณะฯ ถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ ผู้ลงนามในสัญญาปฏิบัติงาน คือ คณบดี ก่อนเสนอคณบดีลงนามให้ดำเนินการผ่านหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ เพื่อลงนามเป็นพยานในสัญญาลำดับที่ 1 และบุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ (นายธนัท บุญคงวัฒน์) ลงนามเป็นพยานในลำดับที่ 2 สัญญาของหัวหน้าภาควิชาเองให้เว้นพยานคนแรกไว้ก่อน

           จึงแจ้งเรียนพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนทุกภาควิชา/สนล. ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาตามแนวปฏิบัติข้างต้น พร้อมแนบเอกสารข้อตกลงเกี่ยวกับภาระงานทั้งปี ส่งไปยังงานการเจ้าหน้าที่ (นายธนัท บุญคงวัฒน์) ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560
           
           ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวใช้ประกอบการของบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน ปี 2561 พนักงานทุกคนโปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้ได้รับเงินเดือนตามปกติ พร้อมนี้ได้แนบสัญญามา 2 ไฟล์

           แต่ละภาควิชาขอความอนุเคราห์เลขานุการภาควิชา รวบรวมสัญญาและทำบันทึกปะหน้า พร้อมรายชื่ออาจารย์ในสังกัดแต่ละภาควิชา ที่ส่งสัญญาในเวลาที่กำหนด หรือยังไม่ส่งสัญญา ทั้งนึ้ โปรดประสานงานกับอาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ หรือไปราชการในช่วงคาบเกี่ยวการส่งสัญญาด้วย
           
           ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

           งานการเจ้าหน้าที่คณะฯ

[เข้าชม : 168 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09:55 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088630