hs header
Menu

รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปี พ.ศ. 2560) โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
- เกรดเฉลี่ี่ยสะสมในภาคเรียนล่าสุดที่สมัครทุน 2.25 ขึ้นไป
- ขาดแคลนทุนทรัพย์ ,ผู้อุปการะ/ผู้ปกครอง มีรายได้น้อย
หลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัครทุนที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
- ใบแสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด (พิมพ์จากระบบ MIS Center)
- ใบแสดงผลการเข้่าร่วมกิจกรรม (พิมพ์จากระบบ MIS Center)
รายละเอียดการรับสมัคร
- รับใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ชั้น 2 ประตู 2 อาคารคณะฯ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เวปไซต์คณะฯ (ลิงค์แนบด้านล่าง)
- ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 20 มกราคม 2560
กำหนดการ การรับสมัครทุนการศึกษา
วันที่ 23 มกราคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
วันที่ 24-26 มกราคม 2560 วันสอบสัมภาษณคัดเลือกรับทุน
วันที่ 31 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
[เข้าชม : 1540 คน]
เมื่อวันจันทร์ 09 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088589