hs header
Menu

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง สมัครเลือกวิชาโทของคณะผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง สมัครเลือกวิชาโทของคณะผ่านทางเว็บไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/minor-huso/ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเลือกวิชาโท ดังนี้

  1. วันพุธที่ 18  มกราคม 2560 : ประชุมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครวิชาโท และรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครวิชาโท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://huso.pn.psu.ac.th/main/AcademicSection/  หัวข้อการรับนักศึกษาวิชาโท
  2. วันพุธที่ 25  มกราคม 2560 : นักศึกษายื่นใบสมัครที่พิมพ์จาก Web คณะ http://huso.pn.psu.ac.th/minor-huso/ และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ส่งเอกสารพร้อมแนบสำเนาผลการเรียน
  3. มาที่คุณณัฐพร อิ่มอุไร (พี่ต๋อย) ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4. วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 

*** นักศึกษาต่างคณะ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่งานวิชาการของคณะที่นักศึกษาสังกัด ***

หลักฐานประกอบการสมัคร

- สำเนาแบบแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ฉบับ (นักศึกษาจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

[เข้าชม : 1173 คน]
เมื่อวันพุธ 18 มกราคม 2560 เวลา 09:49 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088782