hs header
Menu

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 281-xxx อื่นๆ ระหว่างเทอม 1/58 ถึง 2/59 แต่ยังไม่ลงรายวิชากีฬาจำนวน 24 รายวิชา

รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 281-xxx อื่นๆ ระหว่างเทอม 1/58 ถึง 2/59 แต่ยังไม่ลงรายวิชากีฬาจำนวน 24 รายวิชา ที่วิทยาเขตกำหนดตามหนังสือที่ มอ 117/897 ลว.29 พฤษภาคม 2558

ดังเอกสารแนบข้างล่างนี้

[เข้าชม : 271 คน]
เมื่อวันศุกร์ 20 มกราคม 2560 เวลา 11:33 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2097071