hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 (English Camp 2017)

ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับ Ball State University สหรัฐอเมริกา กำหนดจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 (English Camp 2017) ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดตรัง กระบี่และภูเก็ต เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน กับอาจารย์และนักศึกษาชาวอเมริกัน โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกคณะ/ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมโครงการฯ ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษาและสาขาวิชา มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,500 บาท/คน

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบมานี้) มาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ **หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหากมีผู้สมัครครบตามจำนวน**

***คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน (ไม่เต็มจำนวน) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่สมัครผ่านคณะเท่านั้น***

 

ดาวโหลดกำหนดการพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครและหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

เอกสารแนบ
Download this file (Annoucement.pdf)Annoucement.pdf
[เข้าชม : 1352 คน]
เมื่อวันอังคาร 24 มกราคม 2560 เวลา 15:44 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2097135