hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพลเมืองของทั้งสองประเทศ โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดส่งนักศึกษาเดินทางไป Jiangxi Normal University (JXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560

เกณฑ์การสนับสนุน

1. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสนับสนุนค่าที่พักและค่าอาหาร

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (นักศึกษาร้องขอความสนับสนุนในหัวข้อที่ 9 ตามใบสมัคร พร้อมแนบเหตุผลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาคณะที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

2. ใบประมวลผลการศึกษาออกโดยงานทะเบียนมหาวิทยาลัย (Transcript)

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)

5. หนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง(ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้)

***ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)***

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครและหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

เอกสารแนบ
Download this file (Attachment.pdf)Attachment.pdf
[เข้าชม : 507 คน]
เมื่อวันอังคาร 07 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:41 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2097211