hs header
Menu

การสอบ Progress Test ของ Tell Me More

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ Progress Test

  • ขอให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รหัส 59 ดำเนินการสอบ Progress Test ของโปรแกรม Tell Me More ให้เสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง ว่าสอบ Progress Test แล้วหรือไม่ ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้นะคะ (ชื่อไฟล์ 01_รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบ Progress Test.pdf)
  • ดูวิธีการสอบ Progress Test ที่ได้เอกสารแนบด้านล่างนะคะ (ชื่อไฟล์ 02_วิธีการทำแบบทดสอบ Progress Test.pdf)
  • การสอบ Progress Test ขอให้นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา 50119 เป็นห้องสอบ โดยตรวจสอบคาบว่าง ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้นะคะ (ชื่อไฟล์ 03_ตารางห้องสอบ Progress Test.pdf)
  • สำคัญ !!! เมื่อนักศึกษาสอบ Progress Test เสร็จแล้ว ขอให้นักศึกษาขึ้นมาเซ็นชื่อได้ที่พี่ลักขณา (พี่แอน) ชั้น 2 ห้อง 50228 (ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)

สำหรับนักศึกษาที่สอบ Progress Test ก่อนหน้านี้...

  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง ว่าสอบ Progress Test แล้วหรือไม่ ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้นะคะ (ชื่อไฟล์ 04_รายชื่อนักศึกษาที่สอบ Progress Test แล้ว.pdf)
  • นักศึกษาที่มีคะแนน Placement Test หรือ Progress Test อย่างใดอย่างหนึ่ง มากกว่า 5 คะแนนขึ้นไป (ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าผ่านคะ) เพื่อใช้สำหรับยืนยันการสำเร็จการศึกษา ทางคณะฯ จะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งภายในเดือนมีนาคม 2560 คะ
  • สำหรับนักศึกษาที่มีแนน Placement Test และ Progress Test ต่ำกว่า 5 คะแนนทั้งคู่ (สอบไม่ผ่านทั้ง 2 อย่าง) ทางคณะจะเปิดให้เรียน Tell Me more ใหม่ และสอบใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นะคะ
  • สำคัญ !!! นักศึกษาที่สอบ Progress Test ก่อนหน้านี้ มาเซ็นชื่อได้ที่พี่ลักขณา (พี่แอน) ชั้น 2 ห้อง 50228 (ห้องเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)

หมายเหตุ

- หากทางมหาวิทยาลัยมีการประกาศ/แจ้งเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางคณะฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะ

[เข้าชม : 1312 คน]
เมื่อวันพุธ 08 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21:20 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170036