hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

      บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 ดังเอกสารที่แนบมานี้

[เข้าชม : 337 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 เวลา 16:10 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088710