hs header
Menu

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

         พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมะเดื่อ ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[รายชื่อนักศึกษาตามเอกสารแนบด้านล่างนี้]

         ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ รายงานตัวเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา โดยลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องประชุมมะเดื่อ ชั้น 2 อาคารคณะฯ ระหว่างเวลา 13.00-13.30 น.เท่านั้น โดยแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย

         อนึ่ง หากนักศึกษาคนใดไม่สะดวกที่จะเข้ารับทุนการศึกษาในวันดังกล่าว ขอให้ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ภายหลังจากวันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

[เข้าชม : 726 คน]
เมื่อวันจันทร์ 10 เมษายน 2560 เวลา 15:03 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170094