hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 5th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2017) ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. - 13 ส.ค. 2560 ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

     ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ร่วมกับ Unversiti Sains Malaysia (USM) กำหนดจัดโครงการ ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2017) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Higher Education Leadership Academy (AKEPT) ประเทศมาเลเซีย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมโครงการประมาณ 170 คน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยายจากวิทยากร การประชุมกลุ่มระดมสมอง การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

เอกสารการสมัคร
1. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
2. รูปถ่าย 1 รูป
3. Resume
4. สำเนาผลการเรียน

สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ขอให้ส่งเอกสารการสมัครมาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

***ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการเท่านั้น***

เอกสารแนบ
Download this file (EdocFile.pdf)EdocFile.pdf
[เข้าชม : 679 คน]
เมื่อวันจันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:25 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2097114