hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018"

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ร่วมกับ Daejeon University (DJU) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา ณ Daejeon University จำนวน 20 ทุน ภายใต้โครงการ "Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018"

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ค่าประกันอุบัติเหตุพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 300 ดอลลาร์สหรัฐ ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทุนและใบสมัคร ไปยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

[เข้าชม : 1037 คน]
เมื่อวันศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15:13 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2088746