hs header
Menu

โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  จัดให้มีโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาสู่ชุมชน และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในภูมิภาคด้านต่าง ๆ และเป็นการกระจายโอกาสทางด้านการศึกษาให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ 

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก


3-13 กรกฎาคม 2560

รับสมัคร 

 • สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซด์คณะ http://huso.pn.psu.ac.th/appstd/ และส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานทั้งหมด โดย
  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเอง ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐาน ที่คุณณัฐพร  อิ่มอุไร ที่สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี (ชั้น 2 ประตูที่ 2 หน่วยวิชาการ) หรือ
  2. ส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์
  พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน)  โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  ชื่อบัญชี  “โครงการรับนักเรียนโดยวิธีพิเศษ” เลขที่บัญชี 704-2594-82-1 ส่งถึง   นางณัฐพร  อิ่มอุไร  สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

18 กรกฎาคม 2560

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์คณะ http://huso.pn.psu.ac.th

21 กรกฎาคม 2560

 • สอบสัมภาษณ์  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ  ชั้น 2 ห้องมะปราง 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  (อาคาร 50)  โดยผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน ต้องมารายงานตัว ณ ห้องสอบสัมภาษณ์
  ภายในเวลา 09.00 น.

25 กรกฎาคม 2560

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ที่เว็บไซต์คณะ http://huso.pn.psu.ac.th
[เข้าชม : 2758 คน]
เมื่อวันพุธ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14:52 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088670