hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560

          ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการโอนหน่วยกิจระหว่างประเทศในอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพได้มีโอกาสหาความรู้ พัฒนาตนเองด้านภาษา และมีประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยสามารเลือกมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน +6 โดยจะให้ความสำคัญกับประเทศในอาเซียนเป็นลำดับแรก

          ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ประเภททุนศึกษา 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน เพื่อรวบรวมและขอรับการสนับสนุนทุนไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน

2. ต้องสามารถศึกษาได้เต็มเวลา รายวิชาที่ไปศึกษาต้องสามารถเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับรายวิชาในหลักสูตรได้

รายละเอียดการสนับสนุนทุน

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัย/สถาบันเรียกเก็บ

2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 8,000 บาท

3. ค่าที่พัก เหมาจ่ายเดือนละ 4,000 บาท

4. ค่าเดินทาง ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

          4.1 ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)

          4.2 ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือพาหนะอื่นภายในประเทศถึงเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

          4.3 กรณีเดินทางโดยพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องบิน ให้เบิกในอัตราที่ประหยัดสุด และมิให้จ้างเหมาพาหนะ

5. ค่าประกันสุขภาพ ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,000 บาท

เงื่อนไขการรับทุน

1. ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

2. รายวิชาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (Host Institution) ต้องเป็นรายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

3. ต้องสามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอดภาคการศึกษาตามระบบการศึกษาของสถาบันที่ไปแลกเปลี่ยน

4. หลังกลับจากต่างประเทศให้รายงานผลการศึกษา และหน่วยกิตที่เทียบโอนกลับมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิธีการสมัคร(หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น)

1. สมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/d7LWIB0NOnSG8oRy2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

2. ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติตามอีเมลที่ให้ไว้ในใบสมัคร ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในใบสมัคร

3. หากมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนแล้ว คณะจะดำเนินการแจ้งอีเมลผู้ที่ได้รับทุนเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ หมายเลขโทรศัพท์ 073-331304

[เข้าชม : 2818 คน]
เมื่อวันศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:09 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2170122