hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 4

            ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี และจังหวัดปัตตานี โดยเป็นโครงการที่นำนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีและนักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย เข้ารับการอบรมพื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ ฝึกการอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้อังกฤษ ภาษาไทย และภาษามลายู ลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีที่มีชื่อเสียง โดดเด่น เพื่อเก็บข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบวีดีโอ ตลอดจนโพสต์วีดีโอและภาพต่างๆที่ได้จากการลงพื้นที่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบไร้พรมแดน เพื่อให้จังหวัดปัตตานีเป็นที่รู้จัก ทั้งนี้นักศึกษาสามารถฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกประสบการณ์การอยู่ร่วมกันกับนักศึกษาต่างชาติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างมิตรภาพและเครือข่ายซึ่งส่งผลที่ดีต่อการทำงานในอนาคต

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้จัดทำการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี
 • เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ให้เยาวชน สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ทั้งเป็นภาษาไทย อังกฤษ มลายู
 • เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผ่านการใช้ภาษาไทยอังกฤษ และมลายูเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว วิถีชีวิตของปัตตานี และสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ๆ ของจังหวัดปัตตานี
 • เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การอยู่ร่วมกันกับนักศึกษาต่างประเทศ
 • เพื่อเป็นเวทีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และดึงศักยภาพของแต่ละคนออกให้มากที่สุดผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ

พื้นที่ดำเนินงาน

 • โรงแรมซีเอสปัตตานี
 • พื้นที่จังหวัดปัตตานี (สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถาน กลุ่มแม่บ้าน ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น)

รูปแบบการดำเนินงาน

 • การอบรมเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวม และการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ตลอดจนบทบาทและหน้าที่การเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมปฏิบัติจริงในพื้นที่
 • การอบรมเรื่องการประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักผ่านการนำเสนอของนักศึกษามัคคุเทศก์
 • การอบรมเรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายูเพื่อการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
 • การทำ workshop เพื่อวางแผนเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่ และการนำเสนอ
 • การลงมือเขียน script ทั้ง 3 ภาษา เพื่อนำเสนอในวีดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี
 • การลงพื้นที่เก็บภาพเคลื่อนไหว ณ สถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
 • การนำเสนอของนักศึกษาในรูปแบบวีดีโอ
 • การลงวีดีโอผลงานนักศึกษาในสื่อโซเซียลมีเดีย

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

            นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 30 คน และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซียจำนวน 20คน รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านการถ่ายรูป การทำวีดีโอ หรือด้านการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู

รูปแบบของกิจกรรม

            ขั้นที่ 1             การจัดการอบรมและให้ความรู้ ตลอดจนเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างในจังหวัด                                    ปัตตานี

            ขั้นที่ 2             การเรียบเรียงข้อมูลและการนำเสนอผ่านสื่อที่เหมาะสม

            ขั้นที่ 3             การจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

 

วิธีการสมัคร

1. สมัครออนไลน์ที่  https://goo.gl/forms/cvRtcu19ZCotIa6G2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

2. ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติตามอีเมลที่ให้ไว้ในใบสมัคร ภายใน 24 ชั่วโมง หากไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลในใบสมัคร

3. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 ทางเวปไซต์ http://huso.pn.psu.ac.th/th/

 ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการ

เอกสารแนบ
Download this file (กำหนดการ.pdf)กำหนดการ.pdf
[เข้าชม : 1361 คน]
เมื่อวันศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 23:14 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2169984