hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน

          ตามที่ หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน ณ ศูนย์ภาษา Al al-Bayt University ประเทศจอร์แดน เป็นระยะเวลา 4 เดือน นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา
1 นายอาซิม นิมะ 5620410180
2 นางสาวอารีรัตน์ อาดำ 5720210072
3 นางสาวสุวรรณา ดาแลหมัน 5720210123
4 นางสาวอารียา มะลิวัลย์ 5720210131
5 นางสาวอาอีฉ๊ะ แสงแก้ว 5720210133
6 นายซูลกีฟลี เจะและ 5720210205
7 นายรามัน บิลอะหลี 5720210424
8 นายสุไลมาน เจะแว 5720210508
9 นายอันวัร เครือชาย 5720210539
10 นางสาวอาอีซะห์ การี 5720210582
11 นางสาวยาวานี ดอแม 5720210832
12 นางสาวรอบีอ๊ะ วัสแล๊ะ 5720210838
13 นางสาวนัสวี ชาแกละ 5720211008
14 นางสาวสุริยดา สามะ 5720211067
15 นางสาวอัสมะ วาเตะ 5720211078
16 นางสาวฟาซีฮะห์ ยาโงะ 5720410005
17 นางสาวสุภาพร มะตัง 5720410048
18 นางสาวผกามาศ ยีละงู 5720410078
19 นางสาวสุไรยา มะหลี 5720410092
20 นางสาวใหมสาเราะห์ แดงปก 5720410095
21 นางสาวปาตีหม๊ะ เจ๊ะเต๊ะ 5720410142
22 นายนพเดช นิยมเดชา 5720410202
23 นางสาววิอาม ดอเล๊าะ 5820117219
24 นางสาวนาดียา กะมินสิน 5820210012
25 นางสาวโรสลีซา เราะแลบา 5820210053
26 นายแวบือราฮาน ยูโซะ 5820210124
27 นางสาวปนัดดา ดำเชื้อ 5820210126
28 นางสาวกาซูมา เจ๊ะโซ๊ะ 5820210127
29 นางสาวมูรนา ดือราโอะ 5820210128
30 นางสาวซารอตู เวาะเย๊าะ 5820210129
31 นางสาวเกศรา ตามาต 5820210130
32 นางสาวญัสมีน ลีโซ๊ะ 5820210132
33 นางสาวไซนับ บือซา 5820210133
34 นางสาวโซเฟียะห์ บือซา 5820210134
35 นางสาวกัสมีนี หาแว 5820210152
36 นางสาวสุทธิดา มะ 5820210237
37 นายอนุวัต โต๊ะตาม 5820210248
38 นางสาวบีบีมารีนา อะลาม 5820210452
39 นางสาวอามานี อาแว 5820210466
40 นางสาวอามีเนาะห์ อิหม่ำเหม 5820210530
41 นางสาวชาริบ บินล่าหมาน 5820210764
42 นางสาวตอฮีเร๊าะ ยูโซะ 5820210765
43 นางสาวบาซีเราะห์ ดอเลาะ 5820210769
44 นางสาวฟาตีฮะห์ เตะ 5820210771
45 นางสาวรอซีดะ มูดอ 5820210774
46 นางสาวอาริซ่า ราชพิทักษ์ 5820210778
47 นางสาวจริยาภรณ์ ขันธศักดิ์ 5920210029
48 นางสาวมารียัม มะแอ 5920210030
49 นางสาวซัลมา ปรังเจะ 5920210169
50 นางสาวนูรณีย๊ะฮ์ บูหวัง 5920210171
51 นางสาวพรรณิดา บุญสัน 5920210174
52 นายมูฮำหมัดอัลฟาติห์ แมะ 5920210175
53 นางสาวสุวานี อาลี 5920210176
54 นางสาวแสงระวี แสงประสพ 5920210177
55 นางสาวอรอุมา พลีขันธ์ 5920210179
56 นางสาวนาดียา อาบี 5920210409
57 นางสาวรอกีเยาะ ดอเลาะบองอ 5920210411
58 นายมูฮัมหมัดอิลฮัมดี ปะดอ 5920210544
59 นางสาวซูรีนา ดือราโอ๊ะ 5920210628
60 นางสาวซูไรฟะห์ ไบเละ 5920210631

          จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้

[เข้าชม : 1159 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:04 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
1814988