hs header
Menu

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560

          ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียง ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว  มูลนิธิฯ ยังจัดค่ายปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนรายใหม่ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโครงการและเข้าใจการบริการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก และจัดอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนในชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมดีๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติอีกด้วย

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

 

 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี  ( ตั้งแต่  2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
 3. มีความประพฤติดี
 4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ขึ้นไป
 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

เอกสารประกอบการสมัคร

 

 1. ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
 2. ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ  สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร
 4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน  โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
 7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน)

โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ

 1. เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง

โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ

 1. หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รายละเอียดการสมัคร

          สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โดยขอปิดรับใบสมัครในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

เอกสารแนบ
Download this file (2017_Scholarship-Application-Form.doc)2017_Scholarship-Application-Form.doc
[เข้าชม : 1420 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:40 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
1766857