hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เรื่อง โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

จึงขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ดูเอกสารการเตรียมตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 25 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ได้ทางเว็ปไซต์ http://www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560”

รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

[เข้าชม : 1647 คน]
เมื่อวันอังคาร 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:53 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
1766859