hs header
Menu

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สาขาวิชาและจำนวนทุน 
   สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม จำนวน 20 ทุน จำแนกเป็น

 1. ศาสนาอิสลาม จำนวน 10 ทุน
 2. ศาสนาพุทธ จำนวน 7 ทุน
 3. ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น จำนวน 3 ทุน

   ทั้งนี้ หากมีกลุ่มศาสนาใดที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ พิจารณาจัดสรรทุนแก่กลุ่มศาสนาอื่น โดยอิงจากผลคะแนนการสอบคัดเลือกฯ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. เป็นคณะกรรมการประจำศาสนสถาน คณะกรรมการบริหารองค์กรศาสนา คณะกรรมการมูลนิธิ สมาคม หรือชมรมทางศาสนา นักบวช และนักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ใช้หลักการทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม
 2. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา หรือ
 3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีผลงานการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทางสังงคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เชิงประจักษ์ โดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานประกอบการพิจารณา
 5. ต้องสามารถเข้าเรียนได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์

กำหนดการรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-27 พฤศจิกายน 2560
 2. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติ แนบหลักฐานที่ใช้ในการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ห้อง 50431 (ชั้น 4) อาคาร 50 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (เว้นวันหยุดราชการ)
 3.  ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 600 บาท
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
 5. สอบข้อเขียน วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.
 6. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
 7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
 8. รายงานตัวและลงทะเบียนในวันที่ 7 มกราคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วันพิชิต ศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ โทรศัพท์ 081-6693995

[เข้าชม : 176 คน]
เมื่อวันพุธ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14:15 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1894251