hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) ปีการศึกษา 2561

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) ปีการศึกษา 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันที่ปิดรับสมัครและต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

•  เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น จะต้องเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา

•  มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

•  ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

•   เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน  รวมถึงต้องสามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype ในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American  Corner) ในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจำนวน  4 แห่ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

นักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ หรือ สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนำการกรอกใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ที่  http://www.fulbrightthai.org ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารต่างๆ ในระบบ และพิมพ์เอกสารใบสมัครทุกหน้าจากระบบ (ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องหน้าสุดท้ายของใบสมัครและเรียงความ 2 ข้อ) พร้อมแนบเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในประกาศฯ ส่งไปที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ของคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น.

 

[เข้าชม : 890 คน]
เมื่อวันศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:24 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2097182