hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ The English Language Camp 2018 ณ Universiti Sultan Zainal Abidin รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความร่วมมือกับ Faculty of Languages and
Communication ของ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ประเทศมาเลเซีย ในการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Language Camp)
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เป็นโครงการประจำของ Faculty of Languages and Communication, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ซึ่งจัดเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยจะมีกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกสถานที่

ในปี พ.ศ. 2561 นี้ มีกำหนดจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 13-26 มกราคม 2561
ณ Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย และกิจกรรมค่ายนอกสถานที่ โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน จำนวนคนละ 2,900 บาท (ค่าสมัครข้างต้นรวม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่ากิจกรรมตลอดโครงการ และค่าอาหารบางมื้อ)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมค่ายดังกล่าวสามารถส่งใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาหน้าหนังสือเดินทางและเงินค่าสมัคร จำนวน 2,900 บาท มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นี้ (หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครด้วย)

เอกสารแนบ
Download this file (Application Form.pdf)Application Form.pdf
[เข้าชม : 2267 คน]
เมื่อวันจันทร์ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 16:41 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2088592