hs header
Menu

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาผู้นําศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

       ตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผูนําศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้น คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ได่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจํานวน 20 คน/รูป ดังเอกสารที่แนบมานี้

       จึงขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 50412, 50414 และ 50415 และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.00 น. อาคาร 50 (ชั้น 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและจะประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์เขัาศึกษา ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560

[เข้าชม : 346 คน]
เมื่อวันศุกร์ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 10:50 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170084