hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 (English Camp 2018)

ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือกับ Ball State University สหรัฐอเมริกา กำหนดจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 (English Camp 2018) ระหว่างวันที่ 15-27 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่และภูเก็ต เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในช่วงปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน กับอาจารย์และนักศึกษาชาวอเมริกันจาก Ball State University สหรัฐอเมริกา โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกคณะ/ทุกวิทยาเขต เข้าร่วมโครงการฯ ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษาและสาขาวิชา มีค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 2,500 บาท

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ดาวน์โหลดจากเอกสารที่แนบมานี้) มาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการคณะ ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

**หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ จะปิดการรับสมัครทันที เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด**

***คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมโครงการบางส่วน (ไม่เต็มจำนวน) ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่สมัครผ่านคณะเท่านั้น***

 

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครและหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

เอกสารแนบ
Download this file (Eng_Camp_2018_Application_Form.pdf)Eng_Camp_2018_Application_Form.pdf
[เข้าชม : 1361 คน]
เมื่อวันจันทร์ 15 มกราคม 2561 เวลา 12:08 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2097113