hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพลเมืองของทั้งสองประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Program) ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดส่งนักศึกษาเดินทางไปยัง 2 มหาวิทยาลัย (เลือกที่ใดที่หนึ่ง) ดังนี้

  • Guangdong University of Technology (GDUT) ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2561 รับจำนวน 12 คน
  • Jiangxi Normal University (JXNU) ในระหว่างวันที่ 3 – 16 มิถุนายน 2561 รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์หรือดนตรีไทย ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

เกณฑ์การสนับสนุน

1. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสนับสนุนค่าที่พักและค่าอาหาร

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (นักศึกษาร้องขอความสนับสนุนในหัวข้อที่ 9 ในใบสมัคร พร้อมแนบเหตุผลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาคณะที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

          **นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโรงการจะต้องรับผิดชอบ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างหาดใหญ่ – กวางเจา และค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประมาณ 20,000 บาท)

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

2. ใบประมวลผลการศึกษาออกโดยงานทะเบียนมหาวิทยาลัย (Transcript)

3. ใบประมวลผลชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม)

4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)

6. Portfolio (ถ้ามี)

***ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)***

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบ
Download this file (EdocFile.pdf)EdocFile.pdf
[เข้าชม : 645 คน]
เมื่อวันพุธ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:50 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2088646