hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Experience SWUPL Summer Program 2018” ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วย Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ “Experience SWUPL Summer Program 2018” ระหว่างวันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งกิจกรรมโครงการจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยาย สัมมนา กิจกรรม และทัศนศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินโครงการ

          SWUPL ยกเว้นค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ และดูแลการเดินทางในสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดโครงการ รวมทั้งจัดรถรับ-ส่งสนามบิน โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

หลักฐานการสมัคร

1. Enrollment Confirmation(แบบฟอร์มตามแนบ)

2. Questionnaire (แบบฟอร์มตามแนบ)

3. สำเนาใบประมวลผลการศึกษาและชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม)

4. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)

5. ประวัติส่วนตัว หรือ Portfolio (ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและต่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ)

6. ผลการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ: หากมีผู้สมัครเกินจำนวนที่มหาวิทยาลัยประกาศ คณะอาจมีการเรียกสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับนักศึกษา

***ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)***

[เข้าชม : 448 คน]
เมื่อวันจันทร์ 05 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2088663