hs header
Menu

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนทํางาน ประจําปีการศึกษาที่ 2/2560 ตามเอกสารที่แนบมานี้

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อในเอกสารแนบ เข้ารายงานตัวที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่/ทํางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จะดําเนินการจัดสรรนักศึกษาไปประจําในหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ ตามความเหมาะสมต่อไป

[เข้าชม : 212 คน]
เมื่อวันศุกร์ 09 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:30 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2170132