hs header
Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย) ประจำปีการศึกษา 2561

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย) ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

          บัดนี้ การสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบ

          จึงขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับรหัสผ่านสำหรับใช้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ (Clearing-house) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.entrance.psu.ac.th และยืนยันสิทธิ์ในระบบ (Clearing-house) ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย www.tcas.cupt.net

          ส่วนเอกสารการเตรียมตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ทางเว็ปไซต์ http://www.pn.psu.ac.th หัวข้อ “การเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561”

[เข้าชม : 1141 คน]
เมื่อวันศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:29 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088632