hs header
Menu

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
หัวข้อ : กระบวนการคิดวิเคราะห์ จำนวน 6 ชั่วโมง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคณะ/วิทยาลัย

ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 12.30 - 20.00 น. ณ ห้องเรียน 19110 อาคาร 19

โดย ... คุณธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 
โรงแรมรายาวดี โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวของจังหวัดกระบี่

610314 01

[เข้าชม : 168 คน]
เมื่อวันพุธ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10:58 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317434