hs header
Menu

รับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2561

                ในแต่ละปี มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย หรือ American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความหมั่นเพียง ขยัน และมีแรงจูงใจสูงเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาโดยการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกจากการสนับสนุนทางการเงินแล้ว  มูลนิธิฯ ยังจัดค่ายปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนรายใหม่ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงโครงการและเข้าใจการบริการพัฒนาชุมชนเป็นหลัก และจัดอบรมสัมมนาพัฒนาวิชาชีพให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนในชั้นปีสุดท้าย เพื่อให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยผ่านหลากหลายกิจกรรมดีๆ รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติอีกด้วย

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

1.  ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน

2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี  ( ตั้งแต่  2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)

3.  มีความประพฤติดี

4.  ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  2  ขึ้นไป

5.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

6.  ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
  2. ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ (หน้าที่ 4)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ  สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร
  4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษา ออกให้โดย งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
  5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา  พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
  7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน) ใช้แบบฟอร์มตามแนบ
  8. เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้ พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้ อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน, ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง (ใช้แบบฟอร์มตามแนบ)

  1. หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

รายละเอียดการสมัคร

          สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สามารถส่งใบสมัครที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะ ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยขอปิดรับใบสมัครในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนและใบสมัคร

เอกสารแนบ
Download this file (2018_Scholarship-Application-Form.doc)2018_Scholarship-Application-Form.doc

 

[เข้าชม : 964 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 26 เมษายน 2561 เวลา 16:54 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2170145