hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

           

           ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ร่วมกับ Unversiti Sains Malaysia (USM) กำหนดจัดโครงการ the 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018) ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Teknologi Mara (UiTM), Higher Education Leadership Academy (AKEPT) ประเทศมาเลเซีย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน รูปแบบของกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การฟังบรรยายจากวิทยากร การประชุมกลุ่มระดมสมอง การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกและมีจิตสาธารณะ

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการี (ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบ)

1. สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)

2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 หรือ 3 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. Resume ฉบับภาษาอังกฤษ

 

           สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ขอให้ส่งเอกสารการสมัครมาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ***ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในเวลาราชการเท่านั้น***

 

ดาวน์โหลดกำหนดการโครงการและใบสมัคร

[เข้าชม : 404 คน]
เมื่อวันศุกร์ 27 เมษายน 2561 เวลา 11:58 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2170006