hs header
Menu

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา (Startup University Model)

      ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา (Startup University Model) และให้ความร่วมมือในการจัดส่งโครงการของนักศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเงินสนับสนุน เป็นทุนตั้งต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) หรือสินค้าและบริการ (Product)จากธนาคาร ซึ่งเป็นโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)" หรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น" นั้น

     บัดนี้ ธนาคารได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนเงินดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีโครงการของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคาร จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 621,300.00 (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังเอกสารแนบ

[เข้าชม : 168 คน]
เมื่อวันอังคาร 05 มิถุนายน 2561 เวลา 15:41 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2317366