hs header
Menu

ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” กับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เรียนรู้แนวทาง/เทคนิค พัฒนาวิธีคิด การวางแผน และจริยธรรม/จรรยาบรรณ ในการสร้างผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ ในสาขาวิชาต่างๆ 
 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ผู้สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ โดยแจ้งชื่อผ่านการเจ้าหน้าที่แต่ละคณะ เพื่อรวบรวมส่ง คุณสาวิตรี หอมอุทัย งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าทื่ สำนักงานอธิการบดี (โทร.2052, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 
 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวน 80 ท่าน"
[เข้าชม : 153 คน]
เมื่อวันอังคาร 25 กันยายน 2561 เวลา 09:50 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
2598866