hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการโอนหน่วยกิจระหว่างประเทศในอาเซียน เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพได้มีโอกาสหาความรู้ พัฒนาตนเองด้านภาษา และมีประสบการณ์ในสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 โดยจะให้ความสำคัญกับประเทศในอาเซียนเป็นลำดับแรก

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว ประเภททุนศึกษา 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เพื่อรวบรวมและขอรับการสนับสนุนทุนไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2-4 ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน

2. ต้องสามารถศึกษาได้เต็มเวลาในรายวิชา และต้องสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา ในหลักสูตร โดยรายวิชาที่จะไปศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรและคณะแล้ว

รายละเอียดการสนับสนุนทุน

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 60% ของอัตราที่มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศเรียกเก็บ

2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 8,000 บาท

3. ค่าที่พัก ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท

4. ค่าเดินทาง ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

          4.1 ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด)

          4.2 ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือพาหนะอื่นภายในประเทศถึงเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ

          4.3 กรณีเดินทางโดยพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องบิน ให้เบิกในอัตราที่ประหยัดสุดตามระเบียนทางราชการ และมิให้จ้างเหมาพาหนะ

5. ค่าประกันสุขภาพ ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท

ระยะเวลาการให้ทุนและมูลค่าทุน

          ระยะเวลาศึกษา 1 ภาคการศึกษา ไม่เกิน 5 เดือน โดยการคำนวณมูลค่าทุนจะคำนวณตามระยะเวลาของภาคการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาบวกด้วยระยะเวลาก่อนการศึกษา 1 สัปดาห์ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา 1 สัปดาห์ แต่ระยะเวลาโดยรวมต้องไม่เกิน 5 เดือน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับทุนได้มีโอกาสเตรียมตัวก่อนการศึกษาและเตรียมตัวเดินทางกลับหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา

หลักฐานและเอกสารในการสมัครขอรับทุน

1. ใบสมัครขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน

2. หนังสือตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ (กรณีที่ยังไม่ได้รับการตอบรับ สามารถยื่นในภายหลังได้)

3. ข้อมูลรายวิชาที่ไปศึกษาและรายวิชาที่ขอเทียบโอน

4. ใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน

5. สำเนาผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ดังนี้

ประเภทการทดสอบ ระดับคะแนนที่ผ่าน
PSU-Test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
TOEIC ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 390
Tell Me More: Placement/Progress Test ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 5
Tell Me More: Achievement Test ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 380
TOEFL ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 450
IELTS ไม่น้อยกว่าระดับคะแนน 5

เงื่อนไขการรับทุน

1. ต้องลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 2 รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนตามปกติของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

2. รายวิชาที่ไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (Host Institution) ต้องเป็นรายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา

3. ต้องสามารถเข้าร่วมเรียนได้ตลอดภาคการศึกษาตามระบบการศึกษาของสถาบันที่ไปแลกเปลี่ยน

4. หลังกลับจากต่างประเทศให้รายงานผลการศึกษา และหน่วยกิตที่เทียบโอนกลับมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 เดือน

ขั้นตอนการสมัคร

1. นักศึกษาศึกษารายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้ละเอียด

2. ติดต่อมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เพื่อขอรายละเอียดคำอธิบายรายวิชา และรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยที่ตนสนใจ

3. เลือกรายวิชาที่ประสงค์ศึกษา จำนวน 2 รายวิชา โดยมีเงื่อนไขในการโอนหน่วยกิต ดังนี้

- คำอธิบายรายวิชา (Course Description) จะต้องสัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น เป็นผู้รับรองรายวิชา

         - จำนวนหน่วยกิตรายวิชา ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะต้องเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่าจำนวนหน่วยกิต ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4. นักศึกษาดำเนินการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วยตนเอง ตามกระบวนการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

5. รอผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ตนสมัคร ในกรณีที่การดำเนินการในขั้นตอนที่ 2-4 ยังอยู่ในระหว่างรอพิจารณา นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการขอรับทุน ไปยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะไว้ก่อนได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารแนบ
Download this file (HUSO Application Form.pdf)HUSO Application Form.pdf
[เข้าชม : 2143 คน]
เมื่อวันจันทร์ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 13:23 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2599009