hs header
Menu

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกิจกรรมประจำปี 2561 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานกิจกรรมประจำปี 2561 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยนักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขัน 2 ประเภทดังนี้

1. นายทวีชัย ตั้งสถิตวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา
2. นางสาวนุรญันนะฮ์ เรียงเสนาะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เอกภาษาฝรั่งเศส ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันการท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษา อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมา ณ โอกาสนี้ด้วย

S 4776007

S 4776009

[เข้าชม : 97 คน]
เมื่อวันศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:09 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
2392507