hs header
Menu

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ฯ เรื่อง การให้รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2562

โดยภาควิชาเสนอรายชื่ออาจารย์ในคณะฯจำนวน 1 รายชื่อตามคุณสมบัติที่กำหนดและส่งแบบประวัติและเหตุผลประกอบการรับรางวัลพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังฝ่ายวิชาการ (ศิริพร ext.3018) ภายในวันที่ 30 .. 62

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาจารย์ซึ่งถือเป็นบุคลากรสำคัญต่อการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะฯในการผลิตบัณฑิตคณะฯจึงจัดให้มีรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอนประจำปี 2562” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาผู้เรียนและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่งอีกด้วยโดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ

[เข้าชม : 97 คน]
เมื่อวันอังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:03 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
2542669