hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพลเมืองของทั้งสองประเทศ ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange Program) ในช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดส่งนักศึกษาเดินทางไปยัง 2 มหาวิทยาลัย (เลือกที่ใดที่หนึ่ง) ดังนี้

  • Guangdong University of Technology (GDUT) ในระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2562 รับจำนวน 12 คน
  • Jiangxi Normal University (JXNU) ในระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2562 รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาก่อน หากนักศึกษามีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เกณฑ์การสนับสนุน

1. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพในสาธารณรัฐประชาชนจีนจะสนับสนุนค่าที่พักและค่าอาหาร

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (นักศึกษาร้องขอความสนับสนุนในใบสมัคร ข้อที่ 8  พร้อมเขียนเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามแบบฟอร์ม หมายเหตุ: เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนนักศึกษาคณะที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การกับชาวต่างชาติและเพื่อนต่างคณะ และสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านภาษา องค์ความรู้ อีกทั้งเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ โดยในปี 2562 มีรายละเอียดในการสนับสนุน ดังนี้

- กรณีที่ นศ.คณะ เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เกิน 12 คน คณะสนับสนุน คนละ 5,000 บาท

- กรณีที่ นศ.คณะ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 13-15 คน คณะสนับสนุน คนละ 4,000 บาท

 

**นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ระหว่างหาดใหญ่ – กวางเจา และค่าธรรมเนียมวีซ่า (ประมาณ 20,000 บาท) โดยสามารถใช้ทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยและคณะ มาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

2. ใบประมวลผลการศึกษาออกโดยงานทะเบียนมหาวิทยาลัย (Transcript)

3. ใบประมวลผลชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปต์กิจกรรม)

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว

5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามี)

6. Portfolio ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรีไทย หรือกิจกรรมผู้นำ เป็นต้น (ถ้ามี)

***ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)***

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร

เอกสารแนบ
Download this file (ApplicationForm.pdf)ApplicationForm.pdf
Download this file (ประกาศฯ.pdf)ประกาศฯ.pdf
[เข้าชม : 434 คน]
เมื่อวันอังคาร 19 มีนาคม 2562 เวลา 14:29 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2598885