hs header
Menu

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562

แผนกวิชาพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ครั้งที่ 1 ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืนในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยเปิดรับผลงานวิจัยและบทความวิชาการระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - จนถึง 19 กรกฎาคม 2562

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 เกิดจากพัฒนาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เริ่มจากสาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาพัฒนาชุมชน และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ได้มี กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ และเป็นการสัมมนาเครือข่ายนักพัฒนาสังคม/ชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ไปพร้อม กัน และยังเป็นเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี อันจะก่อเกิดประโยชน์อย่างต่อการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษาที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมบนพื้นฐานการการวิจัยการพัฒนา

หัวใจสาคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าวคือการเชื่อมความสัมพันธ์ของคณาจารย์ นักศึกษาที่เรียนอยู่ ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน รัฐสนประสาศาสตร์ และ รัฐศาสตร์ เป็นต้น ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนาไปสู่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ได้ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่เป็น ฐานในการเรียนรู้ในการวิจัย การบริการวิชาการ อันจะนาไปสู่การเสนอกิจกรรมเพื่อการแก้ไขและพัฒนา ชุมชน/สังคมท้องถิ่นมากขึ้น

คลิก Link : http://huso.pn.psu.ac.th/csdpsu/

 

poster social develop conference 01 Update

[เข้าชม : 580 คน]
เมื่อวันศุกร์ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:36 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
2730066