hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa สำหรับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Bahrain ราชอาณาจักรบาห์เรน หรือ สหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินจากกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa เพื่อเป็นทุนสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิยาลัย/สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท ให้แก่นักศึกษา จำนวน 4 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและถ่ายโอนหน่วยกิต ณ University of Bahrain ราชอาณาจักรบาห์เรน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ เดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะที่ประสงค์ขอรับทุนดังกล่าว เพื่อรวบรวมและขอรับการสนับสนุนทุนไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ ความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง

รายละเอียดการสนับสนุนทุน

ทุนละ 200,000 บาท จำนวน 4 ทุน แบ่งเป็น

- ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาและถ่ายโอนหน่วยกิต ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ณ University of Bahrain ราชอาณาจักรบาห์เรน จำนวน 2 ทุน

- ทุนปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน จำนวน 2 ทุน

มูลค่าทุนดังกล่าว สนับสนุนค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย โดยรวม ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ทั้งในและต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการพำนักอยู่ในราชอาณาจักรบาห์เรน

เงื่อนไขการรับทุน

  1. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องนำส่งรายงานผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ หรือการปฏิบัติสหกิจศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa
  2. หากนักศึกษาได้รับทุนแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอยกเลิกทุน จะต้องชดใช้ทุนเต็มจำนวน คืนแก่มหาวิทยาลัยฯ ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่แจ้งขอยกเลิกทุน

หลักฐานและเอกสารในการสมัครขอรับทุน

1. ใบสมัครขอรับทุน

2. ใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน

3. ประวัติ (CV/Resume) และผลงานที่เกี่ยวข้อง

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป (ติดลงบนใบสมัคร)

5. หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน/องค์กร ในราชอาณาจักรบาห์เรน (หากมี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนฯและใบสมัคร

[เข้าชม : 577 คน]
เมื่อวันจันทร์ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2730016