hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ the 3rd AUN+3 Students Weeks 2019 ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

Universitas Indonesia (UI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จำนวน 2 คน เพื่อเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ the 3rd AUN+3 Students Weeks 2019 ภายใต้หัวข้อ Sustainable Development ระหว่างวันที่ 7-20 กรกฎาคม 2562 ณ Universitas Indonesia (UI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่ผู้จัดกำหนด และนักศึกษาผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิต จำนวน 3 หน่วยกิต เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ทั้งนี้ UI มีทุนสนับสนับสนุนค่าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 555 USD  และค่าที่พัก จำนวน 280 USD สำหรับผู้แทนนักศึกษาคนแรก (จำกัดเพียง 15 คน) และมีทุนสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 280 USD  (จำกัดเพียง 10 คน) สำหรับผู้แทนนักศึกษาคนที่สอง รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสาร

เอกสารการสมัคร

1. ใบสมัคร AUN Student Week 2019

2. CV/Resume

3. Letter of Recommendation (ขอจากคณะล่วงหน้า ก่อนสมัคร)

4. สำเนาหนังสือเดินทาง

5. สำเนาผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/TOEIC/etc)

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานที่กำหนดมาที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ในวันราชการ

[เข้าชม : 184 คน]
เมื่อวันจันทร์ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 15:37 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2730117