hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Asia University สาธารณรัฐไต้หวัน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ด้วย Asia University (AU) สาธารณรัฐไต้หวัน เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program ณ Asia University (AU) สาธารณรัฐไต้หวัน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สำหรับ Fall Semester (เดือนกันยายน 2562 – มกราคม 2563) โดย AU จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยรายวิชาทั้งหมดเปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดสาขาที่เปิดสอน ดังนี้

 

การสนับสนุนสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การกับชาวต่างชาติ ส่งเสริมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาคณะที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอรับทุนแลกเปลี่ยนฯ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนคณะฯ

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ ความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรง

รายละเอียดการสนับสนุนทุนฯ

          หากนักศึกษาได้รับการตอบรับจาก AU ให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 1 ภาคการศึกษาแล้ว นักศึกษามีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ จากคณะ ทุนละ 35,000 บาท จำนวน 2 ทุน ทั้งนี้ มูลค่าทุนดังกล่าว สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเป็น ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าที่พัก ค่ากินอยู่ และค่าประกันเดินทาง ที่จำเป็น

เงื่อนไขการรับทุน

  1. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องนำส่งรายงานผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทย
  2. หากนักศึกษาได้รับทุนแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอยกเลิกทุน จะต้องชดใช้ทุนเต็มจำนวน คืนแก่คณะฯ ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่แจ้งขอยกเลิกทุน

หลักฐานและเอกสารในการสมัครขอรับทุน

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Application Form for Exchange Admission) ตามเอกสารที่แนบ

2. ใบแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งออกโดย งานทะเบียนนักศึกษา (Official Transcript in English)

3. สำเนาผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (Proof of English Proficiency)

4. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. ประวัติ (CV/Resume) และผลงานที่เกี่ยวข้อง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

***หมายเหตุ : นักศึกษาต่างคณะฯ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ได้ที่คณะต้นสังกัด ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับทุนฯ (ทุนละ 35,000 บาท) ให้เฉพาะนักศึกษาคณะฯ เท่านั้น)

 

เอกสารแนบ
Download this file (Application Form.pdf)Application Form.pdf
[เข้าชม : 339 คน]
เมื่อวันอังคาร 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:57 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2795364