hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) เข้าร่วมโครงการ Let’s go to ASEAN ครั้งที่ 2 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลา ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ชั้นปี 1
เข้าร่วม
Y1/ชั้นปี 2 เข้าร่วม Y2/ชั้นปี 3 เข้าร่วม Y3/ชั้นปี 4 เข้าร่วม Y4 ตามลำดับ ในส่วนกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) Y3 เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจสมรรถนะสากล มีทักษะภาษาต่างประเทศ มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างกัน การปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆ อย่างเสรี ทำให้เป็นโอกาสที่ท้าทายในการสร้างบัณฑิตที่สามารถตอบรับกับความต้องการของบริบทพื้นที่ ทั้งตลาดแรงงาน หรือการศึกษาศึกษาต่อ ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ดังนั้น การเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม จึงมีความสำคัญ แต่เนื่องด้วยสภาพปัจจุบัน การเดินทางไปต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้นักศึกษาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา Y3 เพื่อให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ได้มีโอกาสสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) เรียนรู้ประสบการณ์ การเดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะสามารถทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างแท้จริง สามารถพัฒนาตนเองในทุกมิติ และเป็นช่องทางให้สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) และยังไม่เคยไปต่างประเทศ

เอกสารการสมัคร

  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ)
  2. หนังสือเดินทางเล่มจริง และ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ หลักฐานการทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด

โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 300 บาท ซึ่งจะต้องชำระในวันสมัครเท่านั้น (ค่าสมัครรวม ค่าที่พัก 2 คืน และค่าเดินทาง จาก ม.อ. - เมืองปีนัง - ม.อ. โดยนักศึกษาจะต้องออกค่าใช้จ่ายระหว่างทำกิจกรรมกลุ่ม)

การรับสมัคร

          นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข สามารถส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัคร ได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน เท่านั้น (สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน)

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเหมาะสม และตามจำนวนที่พักที่สามารถรองรับได้

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

[เข้าชม : 654 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:36 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2939998