hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/สาขาวิชา ที่มีความรู้ความสนใจทางด้าน Human Security Development (HSD) และ Energy Science เข้าร่วมโครงการ AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science 2020 ระหว่างวันที่ 13-25 มกราคม 2563 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 25 คน โดย คณะกรรมการโครงการฯ จะคัดเลือกนักศึกษา จำนวน 15 ราย เพื่อให้สิทธิ์ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Services Organization) จำนวน 80,000 JPY (ประมาณ 23,400 บาท) ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องรับผิดชอบค่า Participation fee จำนวน 10,000 JPY (ประมาณ 3,000 บาท) (โดยต้องชำระเงินสดในวันแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น ค่ารถรับส่งสนามบิน ค่าวีซ่า ค่าประกันการเดินทางและค่าอาหารระหว่างเข้าร่วมโครงการ โดย Kyoto University จะรับผิดชอบค่าที่พักและสำรองที่พักให้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังปรากฏในเอกสาร

การสนับสนุนสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ณ ต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การกับชาวต่างชาติ ส่งเสริมสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านภาษา

รายละเอียดการสนับสนุนทุนฯ

หากนักศึกษาได้รับการตอบรับจาก คณะกรรมการโครงการฯ ให้เข้าร่วมโครงการฯ นักศึกษามีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ จากคณะ โดยคณะฯจะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าธรรมเนียมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าว

เงื่อนไขการรับทุน

  1. นักศึกษาที่ได้รับทุนต้องส่งสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฯ มายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทย
  2. หากนักศึกษาได้รับทุนแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอยกเลิกทุน จะต้องชดใช้ทุนเต็มจำนวน คืนแก่คณะฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันที่แจ้งขอยกเลิกทุน

หลักฐานและเอกสารในการสมัครขอรับทุน

  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (Form 1)
  2. Statement of Purpose (Form 2)
  3. ใบแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Official Transcript in English)
  4. เอกสารผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษา
  5. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

***หมายเหตุ : นักศึกษาต่างคณะฯ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่คณะต้นสังกัด ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ผู้รับทุนคณะฯ ให้เฉพาะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เท่านั้น

[เข้าชม : 394 คน]
เมื่อวันพุธ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 17:36 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2939832