hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ PSU-UMK Friendship Sharing Program 2019

     งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี มีกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างประเทศ (PSU-UKM Friendship Sharing Program 2019) ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล และมีความเข้มแข็งด้านภาษาต่างประเทศ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจ่ายเงินสมทบ คนละ 300 บาท 

 

กำหนดการโครงการฯ

หลักฐานและเอกสารในการสมัคร

  1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  2. แบบฟอร์มยินยอนให้เข้าร่วมโครงการฯ จากผู้ปกครอง
  3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง
  4. ค่าสมัครฯ 300 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครพร้อมค่าสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

***หมายเหตุ : 1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย หากมีผู้สมัครเกินกำหนด คณะฯจะคัดเลือกนักศึกษาจากใบสมัคร

                   2. นักศึกษาต่างคณะฯ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่คณะต้นสังกัด

[เข้าชม : 533 คน]
เมื่อวันจันทร์ 02 กันยายน 2562 เวลา 14:09 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
2939883