hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ด้วย Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Student Exchange Program ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 (กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563) โดย AU จะยกเว้นค่าธรรมเนียม ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดสาขาและรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนลงทะเบียนเรียน ได้ที่ https://international.ui.ac.id/exchange-study-abroad-courses.html

ทั้งนี้ Universitas Indonesia มีทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 22,500,000 รูเปีย หรือประมาณ 50,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 1 ภาคการศึกษา ภายใต้ AUN-ACTS โดยมีเงื่อนไขดังปรากฏในเอกสารแนบ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักฐานและเอกสารในการสมัคร

1. ใบสมัครสำหรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program Application Form)

2. จดหมายแนะนำผู้สมัครฯ จำนวน 2 ฉบับ (Letter of Recommendation)

3. หนังสือรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่าย (Statement of Financial Guarantee)

4. หนังสือรับรองสุขภาพ (Certificate of Health)

5. แบบฟอร์มหอพัก (Housing Form)

6. แบบฟอร์มการยอมรับเงื่อนไขฯ (Law and Employment Declaration)

7. ประวัติโดยย่อ (CV / Resume)

8. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Certificate of Enrolment)

9. ใบแสดงผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (Academic Transcript)

10. เรียงความอธิบายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการเรียน เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอินโดนีเซีย ความยาวไม่เกิน 500 คำ (Statement  of  Purpose -  explaining your purpose of study)

11. สำเนาผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (English Certificate)

12. สำเนาผลการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอินโดนีเซีย (กรณีที่นักศึกษาเลือกลงรายวิชาที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน) (Bahasa  Indonesia  Certificate/TIBA  Test  Result)

13. สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

14. ข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร (Bank Statement)

15. รูปถ่าย ขนาด 2x6 ซ.ม. จำนวน 2 รูป

หมายเหตุ: เอกสารตามข้อที่ 1. – 6. สามารถดาวน์โหลดในเอกสารแนบ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

[เข้าชม : 376 คน]
เมื่อวันจันทร์ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 14:40 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
3185073