hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Let’s go to ASEAN ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ต้องผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลา ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง ตามแผนการพัฒนานักศึกษาตลอดหลักสูตรแบบขั้นบันได ชั้นปี 1 เข้าร่วม Y1/ชั้นปี 2 เข้าร่วม Y2/ชั้นปี 3 เข้าร่วม Y3/ชั้นปี 4 เข้าร่วม Y4 ตามลำดับ ในส่วนกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขั้นการสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) Y3 เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เรียนรู้การเป็นพลเมืองโลก ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจสมรรถนะสากล มีทักษะภาษาต่างประเทศ มีความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศ อีกทั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างกัน การปฏิสัมพันธ์ในด้านต่างๆ อย่างเสรี ทำให้เป็นโอกาสที่ท้าทายในการสร้างบัณฑิตที่สามารถตอบรับกับความต้องการของบริบทพื้นที่ ทั้งตลาดแรงงาน หรือการศึกษาศึกษาต่อ ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร ดังนั้น การเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม จึงมีความสำคัญ แต่เนื่องด้วยสภาพปัจจุบัน การเดินทางไปต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้นักศึกษาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ในการนี้ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา Y3 เพื่อให้นักศึกษาที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ได้มีโอกาสสัมผัสโลกกว้าง (Global Discovery) เรียนรู้ประสบการณ์ การเดินทางไปต่างประเทศด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะสามารถทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างแท้จริง สามารถพัฒนาตนเองในทุกมิติ และเป็นช่องทางให้สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองในอนาคต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และยังไม่เคยไปต่างประเทศ

กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร

วันที่ การดำเนินการ หมายเหตุ
19 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมัครออนไลน์ สำหรับนักศึกษา รหัส 60 เท่านั้น ลิงค์สมัคร https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqYRd7pj4a4BkvIOnrYtElKpclTA_Udgx66Fh9N45Krp0rMg/viewform
20 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อและนักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระค่าสมัคร 300 บาท นำพาสปอร์ตฉบับจริง หรือ หลักฐานการทำพาสปอร์ต กรณีที่ยังไม่ได้รับเล่ม มายืนยันด้วย
21 พฤศจิกายน 2562 เปิดรับสมัครออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี กรณีที่ยังไม่ครบตามจำนวนนักศึกษาที่กำหนด
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อและนักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยชำระค่าสมัคร 300 บาท นำพาสปอร์ตฉบับจริง หรือ หลักฐานการทำพาสปอร์ต กรณีที่ยังไม่ได้รับเล่ม มายืนยันด้วย
4 ธันวาคม 2562 ประชุม ครั้งที่ 1 ณ ห้องมะเดื่อ เวลา 19.00 น.

 

สถานที่ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าสมัคร

          หน่วยกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 (เวลา 8.30 น. – 16.30 น.)

***รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คน เท่านั้น – สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามเหมาะสม และตามจำนวนที่พักที่สามารถรองรับได้

[เข้าชม : 2512 คน]
เมื่อวันศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:27 น.   
เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ   
3185131